බොරතෙල් පිරිපහදු උපකරණ

  • oil and gas mxied transportation

    තෙල් හා ගෑස් මිශ්‍රිත ප්‍රවාහනය

    තෙල් හා ගෑස් මිශ්‍රණ ප්‍රවාහනයේ ඒකාබද්ධ ස්කීඩ් ඩිජිටල් ස්කීඩ් සවිකර ඇති බූස්ටර් ඒකකය හෝ බූස්ටර් ස්කීඩ් ලෙසද හැඳින්වේ. සාම්ප්‍රදායික ගෑස්-ද්‍රව උණුසුම සහ ගෑස්-ද්‍රව බෆර් නැවතුම්පොළ, ගෑස්-ද්‍රව වෙන් කිරීමේ ටැංකියේ දුරස්ථ පාලනය, වෙන් කිරීමේ ටැංකිය, දුරස්ථ පාලක පද්ධතිය යනාදිය ඒකාබද්ධ කිරීම තෙල් හා ගෑස් මිශ්‍රණ ප්‍රවාහන ස්කීඩ් මගින් අවබෝධ කර ගත හැකිය. අඩු පාරගම්යතාවයෙන් යුත් තෙල් ක්‍ෂේත්‍රයේ.