වාෂ්පීකරණ ස් st ටිකීකරණ ස්කීඩ්

  • Evaporation crystallization skid

    වාෂ්පීකරණ ස් st ටිකීකරණ ස්කීඩ්

    ස්වාභාවික වායු පවිත්‍රාගාරයේ අපජල පවිත්‍රකරණය සඳහා වාෂ්පීකරණ ස් st ටිකීකරණ ස්කීඩ් යෙදීම Na2SO4-NaCl-H2O හි අදියර රූපසටහන සමඟ ඒකාබද්ධව විශ්ලේෂණය කළ යුතුය. වාෂ්පීකරණ ස් st ටිකීකරණය යනු ලුණු හා ජලය වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පමණක් නොව, එක් එක් අකාබනික ලුණු වල ද්‍රාව්‍යතා ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ කර වාෂ්පීකරණ ස් st ටිකීකරණ පද්ධතියේ පියවරෙන් පියවර අකාබනික ලුණු effectively ලදායී ලෙස වෙන් කළ හැකිය.