කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

සමාගම

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG
factory
fac05
workshop

නිෂ්පාදනය

01
02
03
04
05
06
07
08
09

තත්ත්ව පරීක්ෂණය

fac13
fac14
FAT test
Pressure test 02
factory