මිනි එල්එන්ජී

  • Mini LNG

    මිනි එල්එන්ජී

    කුඩා ගෑස් ඇඳන්, ෂේල් ගෑස්, ගිනි දැල්, මීතේන්, ජීව වායුව සහ විරල දුරස්ථ ස්වාභාවික වායු ළිං භාවිතා කිරීම සඳහා එය සුදුසු ය. මේවාට අධික ලෙස සවිකර ඇති ආකාරයේ ස්වාභාවික වායු ද්‍රව උපාංගයක් අවශ්‍ය වේ. කුඩා ආයෝජන, අඩු පිරිවැය, පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීම, පහසුවෙන් මාරු කිරීම, කුඩා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වේගවත් පිරිවැය අයකර ගැනීමේ වාසි එහි ඇත.