ස්වාභාවික වායුවේ සංයුතිය

බොරතෙල් සහ ස්වාභාවික වායුව සාමූහිකව තෙල් ලෙස හැඳින්වේ. බොරතෙල් යනු සාපේක්ෂව අධික ද්‍රව ස්වරූපයෙන් ස්වාභාවිකව සෑදු හයිඩ්‍රොකාබන් සංරචකයක් පමණක් වන අතර ස්වාභාවික වායුව වායුමය වශයෙන් පවතින සාපේක්ෂව සැහැල්ලු හයිඩ්‍රොකාබන් සංරචකයකි. ගෑස් ළිඳෙන් ලැබෙන ස්වාභාවික වායුව ගෑස් ළිං වායුව ලෙසද බොරතෙල් වලින් තෙල් ළිඳෙන් වෙන් කරන ස්වාභාවික වායුව ආශ්‍රිත වායුව ලෙසද හැඳින්වේ.

ස්වාභාවික වායුව හයිඩ්‍රොකාබන් වායූන් මිශ්‍ර වන අතර එහි ජලය සහ අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ද අඩංගු වේ. එය ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, සල්ෆර්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන් සහ අංශු මාත්‍ර වලින් සමන්විත වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් වලින් කාබන් 65% - 80% ක් ද හයිඩ්‍රජන් 12% - 20% ක් ද වේ. විවිධ ප්‍රදේශ වල නිපදවන ස්වාභාවික වායුවේ සංයුතිය වෙනස් වන අතර එකම ජලාශයේ ළිං දෙකක් මඟින් නිපදවන ස්වාභාවික වායුවේ සංයුතිය පවා වෙනස් ය, තෙල් බිම් සූරාකෑමේ විවිධ ප්‍රමාණයත් සමඟ එකම ළිඳෙන් නිපදවන ස්වාභාවික වායුවේ සංයුතියත් වෙනස් ය ද වෙනස් වේ.

ස්වාභාවික වායුවේ ඇති ප්‍රධාන හයිඩ්‍රොකාබන් මීතේන් වන අතර එහි ඊතේන්, ප්‍රෝපේන්, බියුටේන්, පෙන්ටේන්, හෙක්සේන් කුඩා ප්‍රමාණයක්, හෙප්ටේන් සහ අනෙකුත් බර වායූන් ද අඩංගු වේ.

ස්වාභාවික වායු වර්ගීකරණය

ස්වාභාවික වායුව වර්ගීකරණය කිරීමේ ක්‍රම තුනක් ඇත8c89a59109ef1258befb52

(1) ඛනිජ නිධි වල ලක්‍ෂණ අනුව එය ප්‍රධාන වශයෙන් ගෑස් ළිං වායුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වායුව ලෙස බෙදා ඇත.

ආශ්‍රිත වායුව: බොරතෙල් වලින් තෙල් ළිං මගින් වෙන් කරන ලද ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

ගෑස් ළිඳ: ගෑස් ළිඳෙන් එන ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

(2) ස්වාභාවික වායුවේ හයිඩ්‍රොකාබන් සංයුතියට අනුව (එනම් ස්වාභාවික වායුවේ ද් රව හයිඩ්‍රොකාබන් වල අන්තර්ගතය අනුව) එය වියළි වායුව, තෙත් වායුව, සිහින් වායුව සහ පොහොසත් වායුව ලෙස බෙදිය හැකිය.

සී 5 නිර්වචනය කිරීමේ ක්‍රමය - වියලි හා තෙත් වායුව බෙදීම

වියලි වායුව: ස්වාභාවික වායුවේ සම්මත ඝන මීටර 1 ක සී 5 (පෙන්ටේන්) ට වැඩි ඝන හයිඩ්‍රොකාබන් ද්‍රව අන්තර්ගතය සහ සංයුති වර්ගීකරණය සහ ඝන සෙන්ටිමීටර 13.5 ට අඩු ගුණාංග සහිත ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

තෙත් වායුව: ස්වාභාවික වායුවේ සම්මත ඝන මීටර 1 ක ඝන සෙන්ටිමීටර 13.5 ට වඩා සී 5 ට වඩා වැඩි හයිඩ්‍රොකාබන් ද්‍රව අන්තර්ගතය සහිත ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

සී 3 නිර්වචනය කිරීමේ ක්‍රමය - දුප්පත් හා පොහොසත් වායුව බෙදීම

තුනී වායුව: ස්වාභාවික වායුවේ සම්මත ඝන මීටරයක ඝන මීටර 94 ට අඩු සී 3 ට වඩා වැඩි හයිඩ්‍රොකාබන ද්‍රව අන්තර්ගතයක් සහිත ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

පොහොසත් වායුව: ස්වාභාවික වායුවේ සම්මත ඝන මීටර 1 ක ඝන මීටර 94 ට වඩා සී 3 ට වඩා වැඩි හයිඩ්‍රොකාබන ද්‍රව අන්තර්ගතයක් සහිත ස්වාභාවික වායුව ගැන සඳහන් වේ.

(3) අම්ල වායුවේ අන්තර්ගතය අනුව ස්වාභාවික වායුව අම්ල වායුව සහ පිරිසිදු වායුව ලෙස බෙදිය හැකිය.

ඇඹුල් ස්වාභාවික වායුව: සල්ෆයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අනෙකුත් ඇඹුල් වායූන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අඩංගු ස්වාභාවික වායුවට යොමු වන අතර එය නල ප්‍රවාහන ප්‍රමිතියට හෝ භාණ්ඩ ගෑස් තත්ත්ව දර්ශකයට පැමිණීමට පෙර ප්‍රතිකාර කළ යුතුය.

පිරිසිදු වායුව: සුළු හෝ සල්ෆයිඩ් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වායුවට යොමු වන අතර එය පිරිසිදු කිරීමකින් තොරව අපනයනය කර ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය.


පශ්චාත් වේලාව: ජූනි 21-2021