එන්ජීඑල් ප්‍රතිසාධන ඒකකය

  • NGL recovery unit

    එන්ජීඑල් ප්‍රතිසාධන ඒකකය

    සැහැල්ලු හයිඩ්‍රොකාබන් ප්‍රකෘතිය යනු මීතේන් හෝ එතේන් වලට වඩා ස්වාභාවික වායුවේ බර සංරචක ද්‍රව ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලියයි. එක් අතකින්, වාණිජ වායුවේ ගුණාත්මක දර්ශකයට ළඟාවීම සඳහා ස්වාභාවික වායුවේ හයිඩ්‍රොකාබන් පිනි ලක්ෂ්‍යය පාලනය කිරීම සහ ගෑස්-ද්‍රව ද්වි-අදියර ප්‍රවාහය වළක්වා ගැනීම එහි අරමුණයි.