වලිග ගෑස් ප්රතිකාර ස්කීඩ්

  • Tail gas treatment skid

    වලිග ගෑස් පතිකාරක ස්කීඩ්

    ස්වාභාවික වායු වලිග ගෑස් පතිකාරක ස්කීඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ සල්ෆර් ප්‍රතිසාධන උපාංගයේ වලිග වායුව මෙන්ම ද්‍රව සල්ෆර් තටාකයේ අපද්‍රව්‍ය වායුව සහ සල්ෆර් ප්‍රතිසාධන උපාංගයේ විජලනය කිරීමේ උපාංගයේ TEG අපද්‍රව්‍ය වායුව සමඟය.